Skip to main content

Data privacy statement / Informacja o ochronie danych osobowych

Thank you for visiting our website and for your interest in our Porsche Club. In order for you to feel safe and comfortable when visiting our website, we take the protection of your personal data and its confidential treatment very seriously.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony oraz zainteresowanie Porsche Club Poland. W celu umożliwienia użytkownikom bezpiecznego i wygodnego poruszania się po naszej stronie chronimy ich dane osobowe i traktujemy poufność tych danych bardzo poważnie.

With these data protection notices we would therefore like to inform you about when we store which data and how we use it - of course in compliance with the applicable European data protection regulations.

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować naszych użytkowników, kiedy i jakie informacje przechowujemy oraz jak zostają one wykorzystane. Oczywiście wszystkie nasze działania są zgodne z odpowiednimi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Anonymous data collection / Anonimowe zbieranie danych

When you access our Internet pages, our web servers automatically collect information of a general nature. This includes the type of web browser, the operating system used, the domain name of the Internet service provider, the IP address of the computer used, the website from which you are visiting us, the pages you visit on our website and the date and duration of your visit. This is only information which does not allow any conclusions to be drawn about your person. We only evaluate this data for statistical purposes and anonymously.

Nasze serwery automatycznie zbierają informacje natury ogólnej dotyczące użytkowników odwiedzających naszą stronę. Są to m.in. informacje dotyczące używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy Internetu, adresu IP użytego komputera, strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę, podstron odwiedzonych na naszej stronie oraz daty i czasu spędzonego na stronie. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych konkluzji dotyczących osoby naszego użytkownika. Zebrane informacje są przetwarzane anonimowo, wyłącznie w celach statystycznych.

Collection and processing of personal data / Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Personal data is only collected if you provide it voluntarily, for example to register for personalized services such as the execution of an order, registration for events or participation in a forum. Your data is encrypted before transmission and processing to protect it from unauthorized access. An exception to this rule is the sending of e-mails.

Dane osobowe są zbierane tylko, jeśli użytkownik poda je dobrowolnie np. podczas rejestracji na potrzeby spersonalizowanych usług, takich jak realizacja zamówienia, rejestracja na wydarzenia lub udział w forum. Wszystkie dane są szyfrowane przed przesłaniem i przetwarzaniem, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest wysyłka wiadomości e-mail.

Use and transfer of the collected data / Wykorzystanie i przesyłanie zebranych danych

The personal data collected on our website will be used for order processing or processing of your enquiries and, if necessary, processed in another Porsche Club Poland internal computer system.

Dane osobowe zbierane na naszej stronie są wykorzystywane w celu przetwarzania zamówień oraz zapytań. W razie konieczności mogą one być przetwarzane w innym wewnętrznym systemie komputerowym Porsche Club Poland.

Your data will not be sold, rented or made available to third parties in any other way. Personal data will only be transmitted to state institutions and authorities within the framework of mandatory national legal provisions. Our employees and agencies are committed to strictest confidentiality.

Zebrane dane nie będą sprzedawane, wypożyczane, udostępniane ani przekazywane w inny sposób osobom trzecim. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom i organom państwowym w ramach obowiązków wynikających z prawa krajowego. Nasi pracownicy oraz agencje są zobowiązani do zachowania pełnej poufności.

Cookies / Pliki cookie

Our pages use so-called cookies. A cookie is a small text file that is placed on your hard drive by a website. Cookies do not damage your computer and contain no viruses. The cookies on our website do not collect any personal data. We use the information contained in cookies to make it easier for you to use our pages and tailor them to your needs.

Nasza strona używa plików cookie (tzw. ciasteczka). Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany przez stronę internetową na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pochodzące z naszej strony nie zbierają żadnych danych osobowych. Używamy informacji zawartych w plikach cookie, aby ułatwić korzystanie z naszych stron i dopasować je do potrzeb użytkowników.

Of course, you can also view our website without cookies. If you do not want cookies to be stored on your computer, you can deactivate this option in the system settings of your browser. You can delete stored cookies at any time in the system settings of your browser. If you do not accept cookies, however, this may lead to functional restrictions of our offers.

Oczywiście można przeglądać naszą stronę także bez użycia plików cookie. Aby korzystać z naszej strony bez użycia plików cookie, należy wyłączyć opcję ich pobierania w ustawieniach przeglądarki. Można także w każdej chwili usunąć przechowywane pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy mieć jednak na uwadze, że brak zgody na użycie plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcji strony.

IP address (anonymous) / Adres IP (anonimowy)

The legal basis for this is the fulfilment of our legal obligations in the area of data security and our legitimate interest in eliminating faults and guaranteeing the security of our offers. In addition, this data is also processed for analysis purposes - without being assigned to a specific person.

Podstawą prawną podjętych przez nas kroków jest wypełnienie naszego obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa danych oraz chęć wyeliminowania błędów i zagwarantowania użytkownikom bezpieczeństwa naszej oferty. Co więcej, dane są przetwarzane do celów analitycznych, bez przypisywania ich do konkretnych osób.

If you wish to do so in connection with your contact, you can take advantage of the Porsche Club member and prospect support. For this purpose, the above-mentioned data provided by you (e. g. vehicle data, date of birth, interests) will be stored in a database or table administered by the Porsche Club Poland, if you wish so. In this case, the Porsche Club Poland can use the data for individual member and prospective customer support, for promotions as well as for vehicle-related services of Porsche and can contact you for these purposes via the communication channels you require.

Każdy użytkownik może dobrowolnie wykorzystać zalety płynące z bycia członkiem Porsche Club. W tym celu, jeśli użytkownik wyrazi swoją zgodę, podane przez niego dane (np. dane pojazdu, data urodzenia, zainteresowania) będą przechowywane w bazie danych administrowanej przez Porsche Club Poland. W tym przypadku Porsche Club Poland może wykorzystać te dane, oferując członkom i potencjalnym klientom wsparcie, a także w celach promocyjnych oraz usługach związanych z pojazdami Porsche. Porsche Club Poland może skontaktować się z użytkownikiem w związku z powyższymi działaniami, używając adekwatnych kanałów komunikacyjnych.

Security / Bezpieczeństwo

The Porsche Club Poland offer is hosted in Germany on a system for Porsche Clubs by a service provider commissioned by Porsche. The service provider is listed with the following security certification information:

Oferta Porsche Club Poland znajduje się na serwerze zlokalizowanym w Niemczech, w systemie stworzonym dla Porsche Clubs przez dostawcę usług wybranego przez firmę Porsche. Dostawca usług posiada następujące certyfikaty bezpieczeństwa informacji:

TiSAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
Participant ID / ID członka: PT3C5P
Scope ID / ID zasięgu: SYH8P5

An agreement pursuant to Art. 28 para. 3 EU-DSGVO for order data processing with the service provider is available to the Porsche Club Poland.

Umowa na podstawie art. 28 ust. 3 EU-DSGVO (rozporządzenie o ochronie danych) o przetwarzaniu danych zamówień z dostawcą usług jest dostępna dla Porsche Club Poland.

The Porsche Club Poland uses its own technical and organisational security measures to protect your data managed by us against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or against access by unauthorised persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

Porsche Club Poland używa własnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowym lub celowym niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są rozwijane w miarę rozwoju technologii.

Rights of the parties concerned / Prawa zainteresowanych stron

Upon request, we will inform you in writing whether and which personal data about you are stored by us. If you are registered as a user for the Porsche Club Poland Login, you have the option of viewing your data yourself and, if necessary, modifying or deleting them. If, despite our efforts to ensure that the data is correct and up-to-date, incorrect information is stored, we will correct it at your request. You can revoke your consent to the storage of your personal data at any time by a short message for the future.

Na życzenie użytkownika informujemy na piśmie, czy i jakie dane osobowe dotyczące danego użytkownika są przez nas przechowywane. Każdy zarejestrowany członek Porsche Club Poland ma możliwość przejrzenia swoich danych i w razie konieczności ich zmiany lub usunięcia. Jeśli pomimo naszych starań, aby upewnić się, że dane są poprawne i aktualne, przechowujemy niepoprawne informacje, poprawimy je na prośbę użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych.

In addition, you can contact our Board of Management if you have any questions regarding the processing of your personal data, suggestions or complaints.

Ponadto, użytkownik może skontaktować się z naszym zarządem, jeśli ma jakieś pytania, uwagi lub sugestie dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.