Skip to main content

Porsche Club Norges lover og regler som vedtatt på GF 2021 (19.03.2022).

Vedtatt på stiftelsesmøte 1980, med endringer vedtatt på generalforsamling 1988, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 og 2022.
Sist oppdatert og vedtatt på Generalforsamling 25. mars 2023

 

NAVN

§ 1.

Klubbens fulle navn er PORSCHE CLUB NORGE, org. nr. 990 703 159.
Klubben er offisiell Porsche Club nummer 68 (vedtatt av PAG2010).
 

FORMÅL

§ 2.

Klubbens formål er å fremme interessen for og bevare alle kjøretøy som bærer navnet Porsche. Dette formål oppnås gjennom å skape solidaritet eierne mellom, arbeide for merkets forståelse, arrangere nasjonale- og internasjonale møter/treff, fellesturer, sosiale sammenkomster, kjørekurs, autoslalomaktiviteter, legge til rette for klubbracing, utstillinger og andre tilstøtende arrangementer. Klubben skal søke å benytte arenaer i nærheten av klubbens avdelinger. Klubben skal utgi medlemsblad regelmessig. Klubben skal stimulere til samarbeid med likesinnede norske og utenlandske klubber, samt arbeide for gjensidig forståelse overfor norske myndigheter.
 

KVALIFIKASJONER

§ 3.

Kvalifisert for medlemskap er enhver som sympatiserer med klubbens formålsparagraf og har interesse for merket Porsche.


MEDLEMSKAP

§ 4.

Medlemskap kan inndeles i fire kategorier;

1) A-medlem, ordinært medlem.

2) B-medlem, ektefelle/samboer og barn under 18 år med samme adresse som A-medlem.

3) C-medlem, personer under 18 år hvor det i dennes husstand ikke befinner seg A-medlem.

4) Æresmedlem

Post sendes til alle medlemmer med unntak av B-medlemmer.

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer; personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller merket Porsche har gjort en særskilt innsats. Et æresmedlem har alle de rettigheter som gjelder for betalende medlemmer.
 

§ 5.

Klubben kan, gjennom enstemmig styrevedtak, avvise søknader om medlemskap, samt nekte fornyelse av medlemskap. Vedtaket kan påklages ved neste Generalforsamling.
 

§ 6.

Medlemskap i klubben innebærer aksept av klubbens lov.
 

KONTINGENT

§ 7.

Kontingent skal fastsettes på generalforsamling for ett år av gangen. Den fastsatte kontingenten trer i kraft den 1. oktober, samme år.

Kontingenten betales direkte i medlemsappen.  Det er styrets ansvar å sende ut melding om betaling av kontingenten. Betaling av neste års kontingent skal ligge klar i appen fra den 1. oktober, hvert år.

Medlemmer som melder seg inn i Porsche Club Norge etter 1. oktober har medlemskap ut det påfølgende året.

Styret skal sende minst en påminnelse om utløpt medlemskontingent. Denne sendes i medlemsappen og på Facebook.

Styret skal ikke sende giroer, purringer eller annen type post for innbetaling av kontingent.

Medlemmer som ikke benytter appen kan innbetale kontingent manuelt.
Det er medlemsansvarlige sin oppgave å oppdatere medlemslisten manuelt.

Dersom medlemmet ikke betaler, opphører medlemskapet automatisk.

Medlemsnummer som ikke har vært aktive på 2 år slettes automatisk av medlemssystemet og kan ikke gjenbrukes. Dette i henhold til personvernhensynet.
 

KLUBBENS STYRE

§ 8.

Klubben skal ledes av et av medlemmene valgt styre. Styret kan kun velges på Generalforsamlingen.

a) Alle medlemmer og kun disse har rett til å stille til valg.

b) I styret skal det sitte til sammen 8 personer. Styret skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer og fem styremedlemmer. Klubbens styre består i tillegg av 2 varamedlemmer som har møteplikt ved innkalling og ellers møterett på alle styremøter. Varamedlemmer har stemmerett dersom ett styremedlem har forfall. Dersom formannen har forfall har varamedlemmet som trer inn kun en stemme ved stemmelikhet.

c) Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Formann, sekretær og to styremedlemmer velges i partallsår. Nestformann, kasserer og to styremedlemmer velges i oddetallsår. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

Formannen kan maksimalt sitte i tre sammenhengende perioder.

Ved ekstraordinære avganger kan verv i styret velges inn for bare ett år, slik at man kommer tilbake i korrekt rutine i forhold til det aktuelle vervet og par/oddetallsår.
d) Formannen skal ved hjelp av styret engasjere personell til å ta hånd om spesielle arbeidsoppgaver, for eksempel redaktør for medlemsbladet Classic, ansvarspersoner for autoslalom-, kjørekurs-, turer-, sentral avdelingsansvarlig, webmaster, materialforvalter og så videre. På samme måte kan formannen ved hjelp av styret også avsette allerede tilsatt personell.

e) Styrets medlemmer har taushetsplikt. Dette medfører at man ikke skal distribuere interne styredokumenter, e-post utveksling eller meningsutvekslinger foretatt mellom styremedlemmene, til klubbens medlemmer utover styrereferatet.

f) Når man er valgt inn i styret, skal man være lojal ovenfor andre styremedlemmer for å bevare og beskytte styrets integritet. Representanten skal stemme etter sin egen overbevisning for hva som er best for flertallet av klubbens medlemmer og ikke etter press eller ønske fra fraksjoner eller en samling av klubbens medlemmer som har valgt representanten inn i styret.
 

STYRETS ARBEID

§ 9.

Styret representerer klubben utad. Dets beslutninger og utsagn skal alltid være til medlemmenes beste. Medlemmer av styret eller andre med verv i klubben, skal avstå fra handlinger som kan skade klubbens omdømme som f.eks. motta bestikkelser, utførelse av svart arbeid o.l. Styret har gjennom sitt arbeid ansvar for at klubbens lov pkt.2 følges. Styret må vise seg sin tillit verdig ved å:

a) Ivareta klubbens eiendom etter beste skjønn og evne.
b) Ikke fremme personlige interesser i klubbens navn.
c) Ikke ha personlig vinning i kraft av sin stilling.

Selskaper som eies, ledes eller på annen måte har nær tilknytning til tillitsvalgte i klubben, kan som hovedregel ikke inngå betalt samarbeid med eller utføre betalte oppdrag for klubben eller klubbens samarbeidspartnere/sponsorer. Dersom styret skulle ønske å gjøre unntak fra denne hovedregelen skal forslaget drøftes med Lov & regel-komiteen og offentliggjøres for medlemmene før eventuelle avtaler inngås.

Dersom det skal kjøpes varer eller tjenester på klubbens vegne fra eksterne selskaper til en estimert verdi over 50 000,- skal det som hovedregel innhentes minst 2 tilbud på varen eller tjenesten, dersom det er grunn til å anta at tilsvarende vare eller tjeneste kan leveres av flere tilbydere. Styret skal velge leverandør ut fra en totalvurdering av pris og kvalitet på tilbudene.

Styret skal utarbeide og arbeide etter en toårig langtidsplan og årlige handlingsplaner. Annet hvert år skal det gjennomføres en medlemsundersøkelse.

Konstituering – Innen en måned etter at et nytt styre er valgt på Generalforsamlingen skal det ha vært gjennomført et heldags fysisk styremøte hvor styret legger en plan for klubbens utvikling det kommende året. Styrets instruks skal gjennomgås. Man skal så godt det lar seg gjøre fordele arbeidsoppgaver mellom styrets medlemmer med mål om at arbeidsmengden for hver enkelt skal ligge på et nivå som er forenlig med dugnadsarbeid. Det skal utarbeides en handlingsplan som presenteres medlemmene gjennom publisering i klubbens kanaler

Styret håndhever §18 og utpeker moderatorer til PCNs forum og Facebooksider.
 

VALG

§ 10.

Alle valg etter denne paragraf skjer skriftlig. Dersom det ikke er flere kandidater enn det er ledige verv, kan valgene skje ved akklamasjon. Sittende valgkomité forestår gjennomføringen av valget.

a) Valg av formann, nestformann, sekretær og kasserer gjøres gjennom separate valg. Det velges først formann og så sekretær. Påfølgende år velges det først nestformann og så kasserer.

b) Det øvrige styrets medlemmer og varamedlem velges deretter under ett av generalforsamlingen.

c) Revisor, medlem til valgkomité og lov og regelkomite velges til slutt. Klubben skal ha 2 revisorer og det velges 1 revisor hvert år. Medlemmer i valgkomiteen velges for tre år av gangen. Det velges 1 medlem til valgkomiteen hvert år.


STYREMØTER OG STYREINSTRUKS

§ 11.

Styremøter skal holdes i henhold til punktene nedenfor.

a) Styremøter skal finne sted så ofte klubbens aktiviteter gjør det nødvendig.

b) Uenighet avgjøres ved avstemming. I tilfelle uavgjort avstemming skal formannen ha 1 ekstra (utslagsgivende) stemme.

c) Dersom det er påkrevd kan styret beslutte å invitere spesialpersonell (redaktør for bladet osv.) til å delta i styremøtene.

d) Det skal føres protokoll og referat fra styremøtene.

e) Referat fra styremøter skal legges ut på forumet innen syv virkedager etter at møtet er avholdt.

f) Styret kan unnta fra referatet slik dette skal legges ut på forumet, opplysninger om noens personlige forhold, og forretningssensitive opplysninger f. eks knyttet til forhandlinger med PCNs samarbeidspartnere og leverandører.

Det skal foreligge en styreinstruks som definerer og beskriver styrets oppgaver og roller. Styret utarbeider og vedlikeholder denne instruksen. Instruksen skal gjøres kjent for medlemmene på forumet og som et minimum inneholde/definere:

a) Antallet faste styremøter pr år.

b) Årsplan for møtene med fast agenda.

c) Faste saker som skal gjennomgås på hvert styremøte.

d) Hvordan innkalling skal skje.

e) Hvordan saksbehandlingen skal skje.

f) Hvem som kan godkjenne fakturaer.

g) Når og hvordan avstemning skal forekomme.

h) Hvilke roller styremedlemmene har og en kort beskrivelse av disse.

i) Praktiseringen av styremedlemmenes taushetsplikt.

j) Hvordan styreprotokoll og møtereferat skal føres.

k) Bruk av styrets e-post adresser.

l) Krav til tidsfrister for medlemmene til å fremme saker for styret.

 

GENERALFORSAMLING

§ 12.

Klubbens høyeste organ er den årlige Generalforsamlingen.

a) Styret fastsetter tid og sted for generalforsamlingen, som skal søkes avholdt i løpet av 1. kvartal.

b) Innkalling til generalforsamling skal sendes medlemmene senest 45 dager før møtedagen. Innkallingen skal inneholde informasjon om tidspunkt og sted for generalforsamlingen. Innkallingen skal også inneholde opplysninger om punktet som er beskrevet i avsnitt C.

c) Medlemmer som ønsker spesielle ting tatt med på dagsordenen i generalforsamlingen, skal meddele dette skriftlig til styret senest 25 dager før generalforsamlingen finner sted.

d) Agenda for generalforsamlingen med innkommende forslag, regnskap, styrets forslag til toårig langtidsplan og årlig handlingsplan, styrets beretning, oversikt over hvilke som er på valg og valgkomiteens innstilling skal legges ut i sin helhet og gjøres tilgjengelig fra medlemsappen frem til Generalforsamlingen har funnet sted. Agenda og komplett dokumentasjon skal være gjort tilgjengelig senest 10 dager før generalforsamlingen finner sted.

e) Hvert medlem har 1 stemme, ved uavgjort avstemming har formannen 2 stemmer. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 1 fullmakt.

f) Generalforsamlingen velger i tillegg til formann og styre også revisorer, valgkomite og lov og regelkomite.

g) Valgkomiteens innstilling til nytt styre sammen med en kort presentasjon av personene sendes ut sammen med øvrig dokumentasjon fra styret, senest 10 dager før generalforsamlingen finner sted.

h) Honorar for styreverv skal behandles og fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Eventuelle endringer gjelder fra og med neste år.

i) Det er tillatt for medlemmer å fremme benkeforslag under generalforsamling. Det kan stilles benkeforslag til alle valgbare posisjoner som velges av generalforsamlingen. Benkeforslag kan først stilles etter at valgkomiteen har fremmet sine kandidater. Benkeforslag som inneholder økonomiske endringer, da i form av økte utgifter, skal ikke behandles. Styret skal appellere til forslagsstiller å sende forslaget til neste generalforsamling.

j) Alle skriftlige innkommende forslag legges frem for generalforsamlingen uten at man tilkjennegir forslagstillers navn. Dersom forslagsstiller selv er på generalforsamlingen, kan vedkommende selv be om å få utdype forslaget muntlig.

k) Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes om dette besluttes som styrevedtak, eller om ønske om sådan presenteres styret skriftlig, signert minimum 10 % av medlemmene.

l) Utsendt dokumentasjon og referat fra gjennomført generalforsamling skal legges på klubbens hjemmeside, under fanen «Om klubben, Generalforsamling».

m) Generalforsamlingen skal kunne avholdes på en slik måte at klubbens medlemmer kan delta digitalt, i tillegg til fysisk oppmøte. Medlemmer som deltar digitalt, skal kunne stemme ved valgene. Det er ikke mulig med fullmakter ved digital avstemning.

 

ENDRINGER

§ 13.

Endringer eller tilføyelser i KLUBBENS LOV avgjøres i generalforsamling med minimum 2/3 flertall.
 

LOV OG REGELKOMITE

§14.

Klubben skal ha en lov- og regelkomite som består av tre personer som velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Komiteen skal jobbe for at klubbens lover og regler overholdes, komme med forslag til formålstjenlige endringer samt være støttespiller for styret ved behov i forhold til klubbens lover og regler. Komiteen skal gi en skriftlig statusrapport til styret i forkant av hver generalforsamling.
 

VALGKOMITÉEN OG DETS ARBEID

§ 15.

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Det velges en person til komiteen hvert år. Komiteéns oppgave er å finne egnede kandidater med nødvendig kompetanse til Porsche Club Norges valgte organer. Arbeidet skal finne sted på selvstendig grunnlag og komitéen skal arbeide aktivt og synlig gjennom hele året for å finne kandidater som best mulig kan løse de oppgaver klubben står overfor. Det skal om mulig søkes å finne kandidater fra alle avdelinger.

Komitéen skal fremlegge separate forslag på formann, nestformann, sekretær og kasserer. Forslag på klubbens øvrige styre skal ikke være spesifisert i forhold til gjøremål. Disse gjøremålene fordeles av styret etter at dette har konstituert seg.

Det skal om mulig fremlegges minst to kandidater til hver av posisjonene; formann, nestformann, sekretær og kasserer. Klubbens øvrige styre som skal det om mulig fremlegges forslag på minst seks personer til.

Det er ingen begrensninger i forhold til om en person kan være foreslått til forskjellige spesifikke posisjoner og samtidig til det øvrige styret.
 

§ 16.

Paragrafen er vedtatt slettet.
 

MEDLEMSMAGASIN

§ 17.

Klubben skal ha et medlemsmagasin som distribueres alle medlemmer 2-4 ganger per år. Styret er ansvarlig for magasinets redaksjonelle linje. Styret tilsetter/avsetter magasinets redaktør. Et av styrets medlemmer skal ha magasinet som dedikert ansvars- og oppfølgingsområde.
 

FORUMET OG FACEBOOK

§ 18.

Forumreglene bestemmes av Generalforsamlingen og forvaltes av styret. En oppdatert versjon skal til enhver tid ligge ute på forumet. Reglene i §18 gjelder tilsvarende for PCNs Facebook sider og andre digitale flater i PCN regi, samt pm-er sendt via disse. Porsche Club Norges gruppe på Facebook (https://www.facebook.com/groups/256809271068287/) er fra 01.01.2015 bare åpen for klubbens medlemmer.

Klubbens salgssider på forumet tillates kun brukt av medlemmer som ikke driver næringsvirksomhet som kan relateres til det objektet som fremlegges for salg. Dog kan alle fritt avertere etter objekter som ønskes kjøpt. Overtredelse av denne bestemmelse vil ved første gangs overtredelse medføre en skriftlig advarsel og automatisk fjerning av annonsen.

Hvis et innlegg bryter med forumreglene, skal den som har postet innlegget gjøres oppmerksom på dette, og få muligheten til selv å moderere sitt eget innlegg innen 2 timer. Hvis dette ikke gjøres innen 2 timer, kan innlegget fjernes eller modereres av klubbens moderatorer. Dersom et innlegg utgjør et alvorlig brudd på forumreglene, kan innlegget fjernes eller modereres umiddelbart og uten forvarsel. Når et innlegg er fjernet eller moderert skal den som har postet innlegget få en skriftlig advarsel fra moderator i etterkant. Moderator skal beholde kopi (print screen) av opprinnelige innlegget før det modereres og fortløpende holde styret informert.

Gjentatte overtredelser av denne paragrafs bestemmelser kan medføre utestengelse fra forumet eller ekskludering av medlemskap for gitt tidsrom eller for alltid. Klubbens styre fatter beslutningen skriftlig med underretning til aktuelt medlem. Beslutningen kan påklages skriftlig til påfølgende generalforsamling innen tre uker fra mottatt underretning.

Det er kun samarbeidspartnere eller leverandører som annonserer i medlemsbladet som kan markedsføre seg på klubbens Facebook-side. Det er ikke tillatt for andre profesjonelle aktører å fremme salg på klubbens sider.
 

REFUSJON FOR FAKTISKE UTGIFTER

§ 19.

Medlemmer av styret eller andre med spesielle oppgaver i klubben, gis refusjon for nødvendige og dokumenterte utgifter i forbindelse med utførelsen av oppgaver pålagt dem av styret. Utgifter knyttet til arrangementer skal så langt det er mulig dekkes inn gjennom deltakeravgift til klubben for det enkelte arrangement.

Styret fastsetter godtgjørelser og utgiftsdekning for oppgaver som gjennomføres på vegne av styret/klubben. Godtgjørelsen skal være fastsatt og avklart før oppgaven gjennomføres.

Når deltakere fra styret eller annet nøkkelpersonell deltar på arrangementer, møter eller annet skal det vises moderasjon når det gjelder å påføre klubben utgifter.
 

AVDELINGER

§ 20.

Porsche Club Norge skal ha avdelinger i landet der hvor det tas lokale initiativ.

Lokalavdelingene skal ha som mål å tilby arrangementer/aktiviteter til klubbens medlemmer innenfor sitt nærområde utover de som Porsche Club Norge sentralt tilbyr. Det velges et styre i hver avdeling. Styret har ansvaret for å følge opp en signert samarbeidsavtale mellom PCN og avdelingen. Leder eller substituert styremedlem har møteplikt på generalforsamlingen.

Avdelingene kan søke om støtte til drift og til å avholde egne arrangementer utover de som Porsche Club Norge avholder i sentral regi. Slike søknader behandles av styret for Porsche Club Norge. Ved tildeling av midler til avdelingene skal det vektlegges sterkt med tanke på en distriktspolitisk profil og avdelingens nærhet til klubbens felles arrangementer/aktiviteter.

Avdelingene skal sende inn en presentasjon, årsrapport og regnskap hvert år, på oppfordring fra styret i PCN. Presentasjonen og årsrapporten skal legges ved utsendt dokumentasjon til generalforsamlingen i PCN. Regnskapet utelates fra denne dokumentasjonen.


 

Porsche Club Norges forumregler som vedtatt på GF 2015.

Kortversjon

1. Hold en saklig og høflig tone 2. Bruk emnefeltet godt.

3. Forsøk å beholde temaet i tråden.

4. Trusler, harselering, udokumenterte beskyldninger m.m. er forbudt.

5. Feilposting blir ikke belønnet.

6. Ikke reklamer for websider, butikker, etc. Dette gjelder særlig bedrifter og deres ansatte.

7. Spamming er forbudt.

8. Avatar er maks 140x140 piksler og 10 kB.

9. Signaturer er maks 4 linjer. Ingen bilder i signaturen.

10. Respekter moderatorer og administratorer.

11. Du er ansvarlig for din brukerkonto.

12. Alvorlige brudd på forumreglene kan medføre utestengelse fra forumet og klubben.
 

§ 1. Disse reglene gjelder både for posting av tråder på forumet og for private meldinger (pm). Brukere av forumet bes om å holde en høflig og saklig tone. Vurderingen om det foreligger brudd på forumreglene foretas av Lov- og regelkomiteen og forumets moderatorer.

Reglene gjelder tilsvarende for bruk av PCNs Facebook sider og andre digitale flater i PCN regi, samt pm-er sendt via disse.

§ 2. Emnefeltet skal gi en klar og tydelig beskrivelse av hva som er innholdet i diskusjonen. Unngå enkeltord som ”hjelp”, ”kult”, ”video” eller andre uklare titler. Emnefeltet skal hjelpe folk å finne fram på forumet – VÆR PRESIS! Se utdypende regler nederst på denne siden.

§ 3. Hold dere til temaet i tråden. Ønsker du å diskutere en bestemt sak som ikke er direkte relatert til tråden, oppretter du en egen tråd i korrekt kategori. Privat småprat skal skje andre steder, for eksempel gjennom PM. Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upassende, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås.

§ 4. Det er forbudt å poste innlegg som inneholder:

-oppfordring til ulovlige handlinger

- pornografi

- upassende språk f.eks. banning og kjønnsuttrykk

- harselering

-utskjelling av eller trusler mot debattmotstandere, enkeltpersoner eller grupper

- injurierende beskyldninger eller udokumenterbare påstander om forhold som enten er straffbare eller belastende

- rasistiske utsagn, samt krenkende uttalelser om kjønn, religion og seksuell holdning

§ 5. Posting i feil kategori kan føre til at tråden blir stengt hvis du burde ha visst bedre eller flyttet hvis du er en nybegynner. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til advarsler eller i verste fall utestengelse.

§ 6. All reklamering på forumet er forbudt. Det samme gjelder informasjon om nettsteder med innhold i strid med våre retningslinjer og/eller lovverket. (Gjelder ikke forumet "info fra samarbeidspartnere".) Bedrifter og deres ansatte har ikke adgang til å reklamere for seg selv eller sine tjenester i forumet uten etter særskilt avtale med klubben. Dersom du er ansatt av et firma, og diskuterer på forumet angående saker som f. eks varer dere selv fører, firmaet du er ansatt i eller konkurrenter av dere, skal det informeres tydelig om at du faktisk er ansatt av nevnte firma. Du trenger altså ikke opplyse om dette konstant, men kun når det gjelder saker som er relevante ovenfor firmaet du er ansatt i.

Annonsering av kjøretøyer, deler m.m. på forumet skal kun skje fra privatpersoner. Det er ikke lov å tilby service- eller reparasjonstjenester på forumet, uten etter særlig avtale med klubben.

§ 7. Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles, eller innlegg som ikke inneholder annet enn smileys.

§ 8. Bildefilen som skal benyttes som avatar skal ikke overstige 140x140 piksler, ikke være større enn 10 kilobytes, og helst være av brukerens bil(er).

§ 9. Signaturer skal ikke inneholde noe ut over ren tekst og BBCode. Det er ikke tillatt med HTML-kode eller bilder i signatur. Maksimal lengde på signatur skal ikke overstige 4 linjer.

§ 10. Respekter dine moderatorer. De her er for å holde orden i forumet, ikke for å skremme dere vekk. Stenges en tråd, har dette en grunn. Om du er uenig i stengingen av tråden, ta det opp med moderatoren som stengte den via e-post eller private meldinger. Fører ikke dette fram, kan styret kontaktes på e-post. Kraftig hetsing og uthenging av moderatorer fører til utestengelse uten varsel. En klage skal være begrunnet, være saklig og skal fremlegges i beherskede vendinger. Blir du sinna, er det lurt å vente 10 minutter før du sender en klage. Moderatorer kan stenge tråder og utestenge brukere for grunner som ikke står nevnt i retningslinjene. I slike tilfeller gis en begrunnelse for stengningen av moderatoren som foretar denne. Evt. klager rettes til moderatoren eller forumstyret pr. e-post.

§ 11. Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Pass godt på passordet ditt, slik at andre ikke får mulighet til å misbruke kontoen din. Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer, og vil holde Porsche Club Norge skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg.

§ 12. Straffen ved brudd på retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og basert på hvor alvorlig bruddet er. Straffen kan være advarsler, begrenset tilgang, midlertidig utestengelse, og/eller permanent utestengelse av forumet og Porsche Club Norge, jf. PCNs lover og regler § 5. Alvorlige lovbrudd som f.eks. barneporno, trusler o.l. vil kunne bli anmeldt til politiet. I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) kunne bli overlevert politiet, uten brukeren(e)s samtykke og viten.

Bruk av emnefelt

Emnefeltet skal klart og tydelig beskrive hva hele tråden handler om på en lettforklarlig måte. Noen eksempler på dårlige emner følger under, vennligst les over dem og forstå dem slik at du ser hva som er tillatt og ikke tillatt.

HJELP, PROBLEMER HER!!!!!!!!!!

Dette er et dårlig emne. Det er fordi det er overdreven bruk av utropstegn, samt store bokstaver. Emnet forteller også ingenting om hva innholdet i tråden er.

Problem med motorer kan kanskje alt se bra ut for en nybegynner, men en erfaren bruker av forumet vil raskt se at her forklarer emnet svært dårlig hva posten inneholder. Hva slags motor i hvilken bil?

Nå blir jeg snart gal!

Joda, du blir gal. Det er meget vel og flott, men HVORFOR? Forklar heller problemet ditt her slik at de som kan hjelpe deg kommer til tråden istedenfor å løpe vekk.

Eksempler på gode emner

Carrera 3.2 er ustabil i svinger

Dette er et bra emnefelt. Biltypen er med, problemet er med og, og problemet er innsnevret til en spesiell situasjon. Dette gjør det mye lettere for folk å hjelpe til.

Noen som har vinge til 1982 911SC?

Dette er et godt emnefelt. Her står det at du mangler en del, og hvilken bilmodell du trenger den til. De som eventuelt har delen eller tilsvarende bil kan enkelt hjelpe deg med dette.

Dårlig bruk av emnefeltet kan føre til at tråden blir stengt. Moderator kan også endre emnefeltet for deg.