Skip to main content

Algemene ledenvergadering op zondag 19 maart 2023
Ridderzaal Kasteel Helmond

Korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering op zondag 19 maart 2023, gehouden in de statige Ridderzaal van Kasteel Helmond. Naast het voltallige bestuur nemen zo’n 30 clubleden “met aanhang” aan de vergadering deel. Een mooie opkomst!

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een kort welkomstwoord waarna hij achtereenvolgens de agenda voor vandaag en het verslag van de vorige algemene ledenvergadering die op 13 maart 2022 – die gelijk de jaren daarvoor online werd gehouden – doorneemt. Op het verslag zijn geen opmerkingen zodat onder dankzegging aan de secretaris ter vergadering wordt vastgesteld.

Terugblik 2022
Na een aantal jaren met Covid-19 beperkingen was 2022 het jaar waarin de evenementen weer live konden doorgaan. Achtereenvolgens worden kort gememoreerd de Paasrit, de Bohemenrit naar en door Tsjechië, de Zwedenrit, Le Mans Classic met overnachting op het kampeerterrein van het kasteel (zo goed bevallen dat dit in 2023 opnieuw op deze wijze wordt georganiseerd), het fabrieksbezoek samen met de Porsche 928 Club met aansluitende rit door het Taunus gebergte, de parallel daaraan georganiseerde Elzasrit, de Herfstrit en de technische clubmeeting.

Clubfinanciën
De penningmeester leidt de vergadering door de jaarrekening over 2022 heen, te beginnen bij de verlies- en winstrekening. Inkomsten komen voort uit de contributie, de advertentieopbrengsten en de georganiseerde evenementen. Aan de kostenkant betreft dat naast de evenementen vooral het clubmagazine de bestuurskosten en reservering voor het clubjubileum. Er is over 2022 een bescheiden resultaat geboekt wat aan de clubreserves wordt toegevoegd. De club behoudt haar gedegen financiële positie. De evenementen zijn conform streven qua saldo (opbrengsten minus kosten) zo goed als kostenneutraal. In 2022 waren er weinig clubacties – gezamenlijke inkopen maar voor dit en komende jaren staan er weer de nodige projecten op stapel. Qua balans is er ten opzichte van voorgaande jaren weinig veranderd. De kleine afwijkingen worden ter vergadering toegelicht. Aandachtspunt is de BTW kwestie voor autoclubs. De fiscus is bezig een aantal (grote) autoclubs voor de BTW te belasten, met name als daar “bedrijfsmatige” activiteiten zijn. Voor onze relatief kleine club met 300 leden is dit nog niet actueel, al is er al wel een voorschot genomen door bepaalde zaken (advertenties) met BTW te belasten. Verder is het wachten op verdere ontwikkelingen, die ons vooral via de FEHAC worden toegespeeld.

Clublid Ivo Everts laat namens de kascommissie weten in de clubadministratie over 2022 op een enkele kleine afwijking na, geen onregelmatigheden te hebben aangetroffen. De vastgestelde kleine afwijkingen zijn terstond door de penningmeester aangepast. Laatstgenoemde voert naar zeggen van de kascommissie een nette, nauwkeurige en transparante administratie en verslaglegging. Met dank aan de penningmeester en de kascommissie wordt de jaarrekening over 2022 vastgesteld en wordt door de vergadering aan het bestuur decharge verleend.

Aansluitend geeft de penningmeester een korte toelichting op de begroting voor 2023. Voor dit jaar staan een aantal kostbare buitenlandreizen op stapel. Verder blijft naast de evenementen het clubmagazine de grootste kostenpost. Er zal een beperkte clubbijdrage aan de traditionele Paas- en Herfstrit worden geleverd om de kaspositie iets te dempen. Vanwege voornamelijk online vergaderen is de post kilometervergoeding voor bestuursleden voor 2023 op nul gezet. Dit wordt op advies van Willem ter Schure aangepast. De contributie blijft op het huidige peil. De begroting voor 2023 wordt onder applaus voor de penningmeester ter vergadering vastgesteld.

Naast Ivo Everts wordt Theo Winter voor 2023 lid van de kascommissie. De hoogte van het bedrag als genoemd in artikel 11.4.2. van de statuten dat het bestuur mag uitgeven zonder dat een besluit van de algemene ledenvergadering noodzakelijk is, wordt gelijk voorgaande jaren vastgesteld op € 3.000,-.

Bestuurssamenstelling
De termijn van Hessel als clubvoorzitter loopt af en hij stelt zich zoals aangekondigd niet meer beschikbaar voor een volgende termijn. Een al in 2022 opgestarte zoektocht binnen de clubgelederen heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd. Uiteindelijk heeft bestuurslid Patrick de Wit zich beschikbaar gesteld. Patrick wordt ter vergadering unaniem en onder applaus tot nieuwe clubvoorzitter gekozen.

Patricks oorspronkelijke bestuursfunctie als voorzitter evenementencommissie is nog niet ingevuld, ondanks herhaaldelijke verzoeken en een advertentie in het clubmagazine. Bernie Westhoff – die de functie jarenlang heeft bekleed – licht ter vergadering toe dat de hoeveelheid werk te overzien is en het erg leuk is. Daarbij is het teamwerk met de overige bestuurslid en verschillende leden. In die zin is het beter te spreken over coördinator evenementencommissie. De zoektocht naar een geschikte kandidaat wordt voortgezet.

De termijn van Marc Bezem als redacteur- webmaster loopt af. Marc heeft zich wederom herkiesbaar gesteld en wordt ter vergadering unaniem en onder applaus herkozen voor een periode van opnieuw vier jaar.

Stephan Paauwe, clublid sinds 2015, heeft zich aangemeld voor de vacante functie bestuurslid ledenaangelegenheden. Stephan is op vakantie maar stelt zich via een videoboodschap aan de vergadering voor. Hij legt waarom hij deze bestuursfunctie ambieert en hoe hij hieraan invulling denkt te gaan geven. De vergadering stemt unaniem en onder applaus in met de installatie van Stephan als bestuurslid ledenaangelegenheden.

Uitkomsten ledenenquête najaar 2022
Redacteur-webmaster Marc Bezem geeft een presentatie van de uitkomsten van de eind 2022 gehouden ledenenquête in twee delen: de toekomst van de club en auto’s van leden. De enquête levert allerlei interessante feiten en informatie op, waar het clubbestuur mee verder kan. De ter vergadering getoonde sheets worden één-op-één in het clubmagazine verwerkt, zodat iedereen – aan- en afwezigen – dit naar behoefte nog ‘ns op het gemak kan doorlezen.

Vooruitblik 2023
Kersvers clubvoorzitter Patrick de Wit geeft een toelichting op de voor 2023 voorgenomen evenementen en binnen- en buitenlandse clubritten, waarover op de clubwebsite en in het clubmagazine het nodige te lezen valt. Op hoofdlijnen zijn dat de Paasrit die in teken zal staan van het 30-jarig clubbestaan, de technische inspectie voor de buitenland reizen, de Cars & Coffee bijeenkomst bij ER Classics, de Ierland reis, de 75 jaar Porsche rit samen met de Porsche 356 en 914 clubs (die binnen no-time vol zat), Le Mans Classic in het kader van 100 jaar Le Mans, Arosa Classics in Zwitserland, de Cars & Coffee bijeenkomst in het najaar (mogelijk samen met de Porsche 356 club), de Herfstrit waaraan keuze één- of meerdaags kan worden meegedaan en de nog nader in te vullen technische dag.    

Wat verder ter tafel komt
Vanuit de aanwezige leden en het bestuur worden nog enkele zaken ingebracht en behandeld.

Afscheid en dankwoord aan Hessel Roukema
Oud-voorzitter en erelid Erik-Jan Huiberts vraagt het woord namens de aanwezige leden en dankt het bestuur en met name de inmiddels oud-voorzitter Hessel Roukema voor alle inspanningen gedurende het afgelopen jaar en de jaren daarvoor. Aansluitend wordt Hessel uitgebreid in zonnetje gezet en vallen hem een aantal mooie cadeaus ten deel van de club en het bestuur. Daaronder een door de redacteur-webmaster samengesteld fotoboek waarin wordt teruggekeken op de hele periode van zijn lidmaatschap in 2009 tot aan het afscheid vandaag. Ook Pon Porsche heeft qua cadeaus een duit in het zakje gedaan. Voorts wordt ook redacteur-webmaster Marc Bezem door zijn collega bestuursleden – en de vergadering – bedankt voor de functievervulling over de afgelopen 16 jaar. Marc krijgt als blijk van waardering een schitterend PopArt kunstwerk.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging aan alle deelnemers de vergadering rond 13:30 uur. Er staat inmiddels een smakelijke lunch klaar en aansluitend daaraan is er gelegenheid om onder leiding van een gids het Kasteel en museum te bezoeken.

Marc Bezem
Redacteur - webmaster

NB. Het officiële verslag van de vergadering wordt de leden separaat toegestuurd.
       Dit is louter een informatieve samenvatting.