Skip to main content

Sobota, 27 Listopad 2021 - NIedziela, 28 Listopad 2021

Holiday In Warszawa Józefów Adres: Telimeny 1, 05-420 Józefów

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PORSCHE KLUB POLSKA

Warszawa, dnia 16 października 2021 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Porsche Klub Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 107, 01-304 Warszawa, o numerze KRS: 0000154728 (dalej „Klub”) niniejszym zawiadamia, że Uchwałą nr 1 z dnia 16 października 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (dalej: „Walne Zgromadzenie Członków”, „Zgromadzenie”) na dzień 27 listopada 2021 roku o godz. 9.00, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;

4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu;

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu Klubu za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków do dnia Zgromadzenia;

6) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres pełnienia przez nich obowiązków;

7) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres pełnienia przez nich obowiązków;

8) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu na kolejną kadencję;

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję;

10) Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz wniosków Komisji Rewizyjnej;

11) Rozpatrzenie i przyjęcie wytycznych programowych działalności Klubu;

12) Sprawy różne oraz wolne wnioski;

13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Walne  Zgromadzenie Członków odbędzie się w Hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy, tj. przy ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów.

Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii, prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad udziału w Zgromadzeniu. W dniu Zgromadzenia należy poddać się badaniu pomiaru temperatury ciała przed wejściem do sali obrad oraz zachować wszelkie obostrzenia sanitarne związane z trwającym stanem epidemii, tj. założenie maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu min. 1,5 m od innych osób. W  przypadku ogłoszenia przez uprawnione organy po dniu doręczenia niniejszego zawiadomienia dodatkowych obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia poinformuje Państwa o aktualizacji wymogów związanych z uczestnictwem z Zgromadzeniu.

Przypominamy, że zgodnie z § 21 Statutu, uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków są członkowie zwyczajni (z zastrzeżeniem wywiązywania się z obowiązku opłacania składek członkowskich) oraz członkowie honorowi, zaś zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, a Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd Stowarzyszenia Porsche Klub Polska

 

Walne Zgromadzenie Członków połączone będzie z bankietem i ceremonią rozdania pucharów za sezon 2021. Więcej informacji znajduje się w wątku forumowym. Dyskusja o tematach do poruszenia na Walnym odbywa się na forum. Zgłoszenia i zapisy prowadzone są poprzez formularz na naszej stronie.

 

Do zobaczenia!

Pan godzinowy 
Obrady od godziny 9.
Plan dnia:
- 9.00 - 12.00 - I cześć podsumowanie kadencji Zarządu Porsche Klub Polska
-12.00-14.00 Przerwa i Luch
- 14.00 - 17.00 - II część dyskusja i wybory nowego zarządu Porsche Klub Polska
- 17.00 - 19.00 - czas wolny
- 20.00 Bankiet


Zapraszamy już od piątku 26 listopada.
Hotel posiada wyśmienite miejsce na spacery, swoje spa i basen. Porsche Centrum Warszawa planuje organizację jazd testowych.

Szczegóły rejestracji:

Miejsce:
Holiday In Warszawa Józefów
Adres: Telimeny 1, 05-420 Józefów

Rezerwacja pokoi
mailowo: reception@holiday.aquila.pl
tel: 22 778 3000

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Telimeny%20Street%201,%20Jozefow,%20PL&qCiMy=102021&qCiD=26&qCoMy=102021&qCoD=28&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qIta=99801505&qGrpCd=B3Z&qSlH=WRSJO&qAkamaiCC=PL&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va.ii.sp.nd.ct.sx.we.lx&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&qSHBrC=HI&icdv=99801505