Skip to main content

1. Leden
Conform de statuten kent de vereniging leden, ereleden en begunstigers.

2. Plichten van de leden
De leden van de vereniging zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Gewone leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie op de rekening van de vereniging te storten. De contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

3. Contributie en entreegeld
De contributie bedraagt per 1 januari 2013 € 56,00. Het eenmalig entreegeld voor nieuwe leden bedraagt per 1 januari 2013 € 22,50.

De contributie wordt betaald over een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.
Leden, die in de loop van het verenigingsjaar lid worden zijn de volledige contributie over dat jaar verschuldigd, tenzij zij toetreden in de tweede helft van het verenigingsjaar, in welk geval zij een reductie genieten van 50% op de contributie. Contributiebedragen worden afgerond naar boven in hele euro’s.

Nieuwe leden betalen bij hun eerste contributiestorting het entreegeld. Zij ontvangen hiervoor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het lidmaatschap is pas geldig nadat het overeenkomstige inschrijfgeld en contributie zijn ontvangen en nadat de afhandeling conform artikel VIJF van de statuten heeft plaatsgevonden.

4. Het bestuur
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het kan zich laten bijstaan door één of meerdere commissies en/of medewerkers, die werkzaam zullen zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur of één van de bestuursleden. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en verder zo vaak de voorzitter of drie bestuursleden dit wenselijk achten.
In het bestuur hebben zitting: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, leden technische commissie, evenementencoördinator(en) en gewone leden.
De vier eerstgenoemde functies vormen het dagelijks bestuur en dienen zo mogelijk door verschillende personen bekleed te worden.
Op bestuursvergaderingen dienen de leden van het dagelijks bestuur in ieder geval aanwezig te zijn. Voor spoedeisende zaken, die een snel besluit vereisen, kan het dagelijks bestuur deze beslissing nemen zonder vooroverleg met de overige bestuursleden. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen zij de overige bestuursleden de motivering van het besluit meedelen.

5. Bijeenkomsten
De vereniging organiseert minimaal zes maal per jaar en minimaal één maal per kwartaal een bijeenkomst voor de leden. Deze kunnen bestaan uit vergaderingen, informatie- of film­bijeen­komsten, puzzelritten, rally’s, behendigheidsproeven etc.
Elke deelnemer dient zijn auto verzekerd te hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid en zal hiervan op verzoek het bewijs dienen te tonen bij het bestuur.
De leden doen alleen al door hun deelname aan een vergadering, bijeenkomst of elk ander evenement van de vereniging afstand van hun recht de vereniging aansprakelijk te stellen, zonder enige beperking, voor een door hen geleden schade tijdens enige vergadering, bijeenkomst of ander evenement.
Noch de Porsche 356 Club Nederland, noch haar bestuursleden en officials zijn tegenover de deelnemers aan enig evenement, hun erven of rechtverkrijgenden aansprakelijk voor enige schade welke ook, die uit of bij deelneming van enig evenement mocht ontstaan of zou kunnen ontstaan.

6. Jaarbeker en jaarbokaal
Jaarlijks wordt er een wisselbeker, de zgn. 'Jaarbeker', uitgereikt aan het clublid dat zich in dat verenigingsjaar bijzonder heeft onderscheiden voor de vereniging. Uitreiking vindt plaats tijdens het laatste evenement van het jaar.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de 'Jaartrofee' uitgereikt aan het clublid dat de meeste meetings heeft bijgewoond met de 356. Indien meer leden gelijk eindigen gaat de trofee naar diegene die een bijeenkomst heeft georganiseerd. Indien er geen duidelijke winnaar is, beslist het bestuur. De jaartrofee bestaat uit een (wissel-)plakette en een trofee die eigendom wordt van de winnaar.

7. Draaiboek evenementen en Puzzelrittenreglement
Om evenementen goed te laten verlopen kent de vereniging een 'Draaiboek evenementen'. Dit bevat richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van het organiseren van verenigingsevenementen. Het beheer van dit document geschiedt door de evenementen-coördinator. Het bestuur is beslissingsbevoegd inzake de inhoud. Het Puzzelrittenreglement is een bijlage van het Draaiboek.

8. Diverse aanvullende opmerking inzake de statuten
Ten aanzien van artikel DRIE:
1.De vereniging heeft ten doel:
b. het aanschaffen van onderdelen bestemd voor automobielen merk Porsche type 356, het houden van een magazijn en het verhandelen van deze onderdelen tegen een door het bestuur vast te stellen prijs, waarbij het eventueel batig saldo ten bate van de clubkas zal komen;

Het bestuur voert op dit moment bewust geen aktief beleid op dit gebied vanwege de grote financiële risico's die hieraan verbonden zijn. Uitzondering vormen de diverse accessoires en artikelen die in het kader van de clubwinkel worden aangeschaft.

Ten aanzien van Artikel VIER:
1.Gewone leden kunnen zijn zij, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die in het bezit zijn van één of meer automobielen als omschreven in artikel DRIE lid 1 letter a. Minderjarigen dienen bij aanmelding een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.

Potentiële leden, die bij het aanmelden nog niet in het bezit zijn van een automobiel als bedoeld in artikel DRIE lid 1 letter a, worden ingeschreven als begunstiger conform artikel VIER lid 3. Hun bijdrage is gelijk aan de in dat verenigingsjaar geldende contributie, al of niet met gedeeltelijke korting. Nadat zij eigenaar zijn geworden van betreffende auto worden zij automatisch gewoon lid. Gewone leden die op een zeker moment niet meer in het bezit zijn van bedoelde auto, krijgen de status begunstiger.

Opmerking: de Porsche 356 Club Nederland heeft NIET als doelstelling om eigenaren van zogenoemde 'replica's' bijeen te brengen.

Ten aanzien van Artikel VEERTIEN:
1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en gezinsleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Dit artikel interpreteren wij als "... alle leden (en hun gezinsleden) van de vereniging ..."

Ten aanzien van Artikel ZEVENTIEN:
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register als bedoeld in artikel VIER. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Voor de reguliere jaarlijkse algemene ledenvergadering hanteren wij een oproeptermijn van vier weken.

Januari 2013